Okluzja w diagnostyce, planowaniu i leczeniu zaburzeń funkcjonalnych i estetycznych narządu żucia

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości od 50% do 80% wartości usługi. W celu uzyskania szczegółowych informacji w temacie dofinansowań - zapraszamy do kontaktu pod numerem tel. 534892291 lub bur@orbidenti.com

Dwudniowy kurs praktyczny przeznaczony jest zarówno dla lekarzy wszystkich specjalności jak i techników dentystycznych.

Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Jan Pietruski

Dwudniowy kurs praktyczny przeznaczony jest zarówno dla lekarzy wszystkich specjalności jak i techników dentystycznych. Jego celem jest poznanie zasad i mechanizmów pozwalających przeprowadzić diagnostykę, planowanie oraz leczenie w oparciu o analizę funkcjonalno-estetyczną, a także zaznajomienie się z koncepcję okluzji funkcjonalnej zgodnie z filozofią Koisa i Dawsona. W terapii stomatologicznej nie da się rozdzielić funkcji od estetyki, dlatego uczestnicy kursu poznają zasady postępowania z pacjentem krok po kroku, od diagnostyki i planowania do wykonania rekonstrukcji z uwzględnieniem zależności łączących oba w/w obszary stomatologii. Uczestnicy kursu zapoznają się z pojęciami: akceptowalnej funkcji, zawężonego modelu przywodzenia żuchwy, dysfunkcji, parafunkcji oraz zaburzeń neurologicznych, z metodami diagnostycznymi i instrumentarium pozwalającym zakwalifikować pacjentów do jednej z powyższych grup oraz z powtarzalnymi metodami pozwalającymi prowadzić leczenie o przewidywalnych rezultatach, zarówno w aspekcie klasycznych rekonstrukcji, implantoprotetyki jak i ortodoncji. Dodatkowym aspektem wynikającym z przedstawionej na kursie filozofii postępowania jest nowy, klarowny sposób komunikacji między lekarzem i technikiem znacznie skracający proces wykonywania rekonstrukcji protetycznych.

Program kursu

Definicje okluzji i pojęć z nią związanych. Pojęcie okluzji funkcjonalnej. Ocena ryzyka w oparciu o diagnostykę okluzyjno-funkcjonalną.

Maksymalne zaguzkowanie, okluzja centralna, relacja centralna i zaadaptowana pozycja centryczna, okluzja wielostronnie chroniona, płaszczyzna zwarciowa – zależności.

Koncepcja 3xP: ortopedyczna pozycja żuchwy, położenie żuchwy w okluzji centralnej, prowadzenie.

Diagnostyka, planowanie i rokowanie w oparciu o 5 stanów funkcjonalnych: akceptowalna funkcja, zawężony model przywodzenia żuchwy, dysfunkcja, parafunkcja, zaburzenia neurologiczne.

Obszar relacji centralnej – jakie ma znaczenie, jak go znaleźć i użyć.

Deprogramatory – rodzaje, wady i zalety.

Zarys anatomii w aspekcie funkcji narządu żucia.

Adaptacja narządu żucia – możliwości i granice.

Utrata tkanek zębów – kiedy jest patologią i wymaga terapii, potencjalne przyczyny.

Bruksizm

Anamneza – pierwszy krok w diagnostyce funkcjonalnej, interpretacja ankiet.

Patolgie SSŻ (TMD – Temporomandibular Disorders)

Nadmierna ruchomość zębów – przyczyny, leczenie.

Jak klinicznie ocenić stan SSŻ.

Metody rozwiązania problemu jakim jest zawężony model przywodzenia żuchwy.

Zmiana pionowego wymiaru zwarcia – mity i fakty.

Zaburzenia funkcjonalne u pacjentów z wadami gnatycznymi.

Rejestrowalne parametry okluzyjne.

Instrumenty stosowane w diagnostyce okluzyjnej i ich realna wartość w praktyce klinicznej.

Łuki twarzowe – jakie, co dają, i czy ich stosowanie przynosi wymierną poprawę jakości pracy.

Jak wykorzystać artykulator, aby przenieść do laboratorium maksymalnie dużo informacji diagnostycznych.

Płaszczyzny referencyjne i ich przydatność w diagnostyce funkcjonalno-estetycznej.

Pozycja zębów w stosunku do twarzy w rzucie na płaszczyznę czołową i horyzontalną.

Fotografia – niebędne narzędzie diagnostyczne.

Analiza estetyki twarzy. Obowiązujące kanony estetyki stomatologicznej. Płaszczyzna estetyczna, ekspozycja zębów.

Wykorzystanie płaszczyzny horyzontalnej jako podstawowej płaszczyzny referencyjnej przy analizie funkcjonalnej –Analizator zębowo-twarzowy Koisa DFA.

Regulowana platforma Koisa jako narzędzie służące do diagnostyki i planowania rehabilitacji funkcjonalno-estetycznej narządu żucia oraz instrument umożliwiający przepływ informacji między kliniką i laboratorium. Przygotowanie wzorników.

Deprogramacja – kiedy i po co.

Rejestracja zwarcia – przed i po deprogramacji, materiały. Jak zaartykulować modele w artykulatorze.

Co pozwala przewidzieć czy istniejące warunki okluzyjne zapewnią sprawne funkcjonowanie narządu żucia.

Equilibration – korekta zwarcia i zasady jej wykonania. Instrumenty kliniczne. Możliwości i ograniczenia. Uproszczony schemat okluzji (Simplified Occlusal Scheme). Kalkowanie dwufazowe.

Diagnostyka preortodontyczna. Najczęstsze powikłania leczenia ortodontycznego prowadzonego z pominięciem analizy funkcjonalnej – nawroty wady, niestabilna okluzja, starcie zębów, objawy stawowe oraz uszkodzenia przyzębia.

Planowanie rehabilitacji narządu żucia w oparciu o funkcjonalno-estetyczną analizę okluzyjną.

Racjonalność stosowania prowadzenia kłowego.

Szyna relaksacyjna–zasady wykonawstwa.

Zastosowanie przedstawionej na kursie filozofii postępowania na przykładzie przypadków klinicznych.

Zajęcia praktyczne:

Deprogramacja

Rejestracja zwarcia z użyciem DFA

Analiza modeli po deprogramacji, diagnostyka

Planowanie terapii w oparciu o DFA i ruchomą platformę Koisa

Korekta zwarcia w artykulatorze

Equlibration – korekta zwarcia w jamie ustnej

Uwaga: zakres procedur wykonywanych w czasie części praktycznej może ulec zmianie w zależności od dostępności pacjentów kwalifikujących się do określonych procedur oraz stopnia zaawansowania grupy uczestniczącej w szkoleniu.

Miejsce:

Praktyka Małgorzaty i Jana Pietruskich

ul. Waszyngtona 1/34

BIAŁYSTOK

Cena:

4650 zł wczesna rejestracja do 30 dni przed kursem lub 5150 zł późna rejestracja.

W cenie kursu materiały oraz przerwy kawowe i lunche.

Warunkiem rejestracji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wpłacenie należności za wybrany kurs, tylko wpłata gwarantuje miejsce na kursie. O cenie oraz dostępności miejsc decyduje data dokonania wpłaty.

Prosimy pamiętać, że dzień zapłaty, a nie dzień rejestracji w systemie, decyduje o należnych zniżkach.

Kurs zgłoszony do Izby Lekarskiej – zostaną za niego naliczone punkty edukacyjne.

Zasady rezygnacji:

W przypadku rezygnacji zgłoszonej do miesiąca przed terminem kursu zwracamy opłatę w pełnej wysokości minus 200 zł + vat, po tym terminie rezygnacje nie będą przyjmowane.

Faktury wystawiane są automatycznie po dokonaniu płatności on-line.

Kurs realizowany we współpracy z Pracownią Pozytywnych Zmian.

Informacje organizacyjne: Pracownia Pozytywnych Zmian, +48 793 199 770,

szkolenia@pracowniapz.pl